дом Общество Кметът Георги Георгиев: Работихме община Нови пазар да стане по-привлекателно място за...

Кметът Георги Георгиев: Работихме община Нови пазар да стане по-привлекателно място за живеене!

0
ДЯЛ

Уважаеми съграждани,

Измина още една година, изпълнена с много и нови предизвикателства! Време e за равносметка!
И през тази година се наложи да работим в условия на безпрецедентна пандемия от COVID-19, а най-голямо предизвикателство беше опазването на живота и здравето на съгражданите ни, както и на всички здравни работници и служители в Община Нови пазар.
Приключваме период, в който работихме за това община Нови пазар да е все по-привлекателно и уредено място за живеене. С малки и сигурни стъпки реализирахме проекти и идеи в сферите на образованието, културата и спорта, инфраструктурата, социалните услуги и подобряване на бизнес средата.
В началото на месец януари предложихме да се създаде ново общинско предприятие с основни дейности: осветление на улици и площади, благоустройство и регионално развитие, озеленяване, чистота, пазари и тържища. Месец по-късно предприятието получи първата си сериозна придобивка – JCB челен товарач със заден ексватор, закупен със собствени средства.
В сферата на социалната услуга „Асистентска подкрепа” разкрихме 18 нови социални длъжности, ангажирани в подкрепа на деца и лица с трайни увреждания и в нетрудоспособна възраст, в невъзможност за самообслужване.
Изграждането на нова водопроводна мрежа с дължина над 650 метра в селата Мировци, Преселка и Беджене донесе сериозно водно облекчение за тези населени места. От много години жителите им страдат от често безводие поради остарялата водопреносна мрежа и чести аварии.
През месец март Община Нови пазар раздаде безвъзмездно 200 броя компостери на жителите си.
По Национална кампания “Чиста околна среда 2021 г.” Община Нови пазар спечели 6 проекта на стойност 59 714 лева с проектни предложения за създаване на кътове за отдих в селата Преселка, Стан, Мировци, Памукчии, Правенци и Стоян Михайловски. Жителите на тези населени места вече имат прекрасни места за срещи и отдих, с което се надяваме, че сме допринесли за техния по-пълноценен социален живот. Проектът беше реализиран през месец септември тази година.
Кампанията ни за един по-зелен и по-чист град продължи и през 2021 година. На жителите на общината раздадохме безвъзмездно над 500 липови дръвчета. През месец май над 2800 цветя от вида Бегония бяха посадени в зелените площи около Часовниковата кула, пред сградата на общинска администрация и около паметника на Христо Ботев. Над 70 дръвчета – бреза, явор, златен дъжд и шестил вече растат по улуците „Васил Левски“ и „Хан Крум“.
През месец април спечелихме проект за детски кът „Гъбката“ на стойност 118 736 лева. С реализирането на проекта осигурихме доходи на 5 безработни лица и създадохме условия за по-добро съвместяване на професионалния с личния живот на родителите от Община Нови пазар. Проектът стартира през месец юни.
В социалната сфера по процедура “Патронажна грижа +” спечелихме проект на стойност 403 171 лв. Чрез този проект предоставихме интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, както и за възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Проектът стартира на 01.05.2021 г., а целевите групи, обхванати от проекта, са както следва: над 54 лица, получаващи патронажна грижа, над 294 лица, ползващи услуги и 112 заети лица в социалните услуги.
В края на месец април Общински съвет прие Правилник за финансово подпомагане на процедури „ин витро“ на двойки и семейства с репродуктивни проблеми от Община Нови пазар.
За поредна година бяхме домакини на ХIX Национален конкурс за гайдари и инструментални камерни състави “Вълшебни ритми” и XX Национален конкурс за акордеонисти „Танцуващи клавиши“, които се проведоха през месец юни в условия на извънредна епидемична обстановка. Въпреки това сме горди, че традицията е запазена и най-добрите виртуози показаха завидни музикални умения на наша сцена.
На 30 юни официално открихме новата Археологическа музейна сбирка, която се помещава в бившия Профсъюзен дом на площад „Оборище“. Това стана след като МИГ „Нови пазар – Каспичан“ и Община Нови пазар подписаха договор с ДФ “Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Обновената административна сграда в Нови пазар, позната на мнозина като бившия Профсъюзен дом, стана дом на 8 институции. Това са: Дирекция „Бюро по труда“, Териториална организация на слепите, МИГ „Нови пазар – Каспичан”, КНСБ, Телевизия „Часът на Нови пазар“, Археологическата музейна сбирка, НЧ „Назъм Хикмет-1954г.” и Агенция социално подпомагане. Това стана възможно след спечелен проект от Община Нови пазар, одобрен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.
Пътищата и тяхното състояние са сериозно предизвикателство за всяка малка община. На първи етап осигурихме над 280 000 лева от бюджета на общината за текущи и частични ремонти на улици в селата Стан, Зайчино ореше, Мировци и Правенци. На втори етап извършихме ремонти на улици и паркинги на територията на град Нови пазар на стойност 99 877 лева.
През месец август Министерският съвет одобри проект на Община Нови пазар на стойност 920 000 лева за прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата, в която се помещават СУ „Хан Исперих” и ПГХТД „Проф. д-р Асен Златаров“. С реализирането на предвидените в проекта дейности ще се допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и намаляване на емисиите на парникови газове.
Също през месец август Община Нови пазар спечели проект за грижа за лица с умствена изостаналост по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, за „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“. Процедурата е чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер, възлизащ на 272 000 лева. Центърът за лица с умствена изостаналост се намира в село Памукчии. Проектът е насочен към предоставянето на социална услуга от резидентен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост.
Започна и изпълнението на проект по „Красива България“, който ще бъде реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на труда и социалната политика в размер на 119 964 лв. и съфинансиран от Община Нови пазар в размер на 135 278 лева. Ще бъде направена реконструкция и благоустрояване на част от площадното пространство пред паметника на Христо Ботев, около фонтан „Рибката“ и свързването им с входното пространство на читалищната сграда.
Община Нови пазар въведе метода „Монтесори“ в детските ясли. Най-важното за този метод е, че всяко дете е индивидуално и към него трябва да се подхожда индивидуално. Доказано е, че там, където е въведен, методът е дал много добри резултати и е помогнал за личностното развитие на децата.
Поели сме ангажимент към родителите и техните деца – да защитаваме правата им, да се грижим за тях и да им предоставим еднакви възможности за достоен живот и развитие – основен приоритет в политиката, която следваме последователно. От 1 септември 2021 г. отпадна месечната такса за детските градини и детските ясли в град Нови пазар и селата за всички деца, без оглед на доходите на техните родители.
Местността „Станата“ е добре позната и е емблематично място за поколения новопазарци. На 18.12.2020 г. Община Нови пазар сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Създадохме модерна туристическа инфраструктура и атракции за посетителите, което дава възможност за развитие на туристическия потенциал на общината.
Нови пазар има нова придобивка – площадка за свободно разхождане на кучета, която изградихме в градския парк. Изпълнител на строително-монтажните дейности е Общинско предприятие Нови пазар, а обектът е изцяло финансиран от Община Нови пазар.
В ход е пълно преобразяване на Професионална гимназия по селско стопанство. Проектът включва дейности за подобряване на материално-техническата база и въвеждане на енергийната ефективност, допринасящи за цялостната модернизация на конкретната образователна инфраструктура. Реализирането на проекта е в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 1 300 000 лева, от които 1 105 000 финансиране от ЕС и 195 000 национално финансиране.
През месец ноември с Постановление № 376 от 05.11.2021 година Министерският съвет отпусна 1 000 000 лв. за основен ремонт на ул. „Хан Крум“ в Нови пазар. Очакваме ремонтните дейности да започнат през пролетта на 2022 година.
През 2020 година бяха закупени 300 нови контейнери за смет, с цел подновяване на старите и негодни за употреба. През месец ноември, тази година, закупихме още 480 броя. Предприехме и следваща стъпка, с която целим да намалим разходите за почистване и подобрим качеството на услугата. Закупихме 2 специализирани камиона за сметосъбиране и сметоизвозване. Планираме в началото на 2022 година сметосъбирането и сметоизвозването да премине изцяло в наши ръце, с което целим да подобрим услугата и спестим разходи, с които ще подпомогнем други социални нужди или дейности.
Преди 2 години поехме ангажимент да направим всичко по силите си и откликнем на молбата за построяване на нов пенсионерски клуб. Днес това вече е факт. Пенсионерски клуб „Възраждане“ се прероди преди няколко седмици и беше построен за 10 месеца с общински средства.
Завърши I и започна II етап на ремонтно-възстановителните дейности на река Крива. През II етап са заложени следните дейности: почистване и оформяне на речното корито, изграждане на бетонови стени с парапети от двете страни на реката, саниране на двата моста по улица „Вл. Заимов“ и „Стефан Караджа“, както и изграждане на улично осветление около мостовете.
В края на месец ноември подадохме проектно предложение за саниране на сградата на малките ученици в СУ „Васил Левски“. В тази връзка подписахме споразумение за партньорство с представителна фирма от Кралство Норвегия за реализиране на дейностите по проекта.
Проектът е по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ е със срок на изпълнение 18 месеца и е на стойност 913 238 лв.
С гордост можем да споделим, че за 2021 година по европейски, национални и регионални програми, успяхме да реализираме 36 проекта на обща стойност 9 305 742 лева и разкрием 310 работни места.
В края на тази година ще затворим още една страница, но ще отворим нова – Община Нови пазар има нов официален сайт с адрес www.novipazar.bg, достъпен и за хора със зрителни увреждания. По този начин Община Нови пазар стана част от федерирания портал на Държавна агенция „Електронно управление“.

Уважаеми съграждани,
Вярвам, че положените от нас усилия за подобряване качеството на живот, спечелените проекти във всички сфери, вниманието и грижите към хората в нужда, към възрастните, както и към децата, ще бъдат положително оценени.
Вярвам, че идват по-спокойни и плодотворни дни. Опитът, натрупан за последните две години, ни дава вяра и сили за да продължим програмата си и надградим постигнатото до тук!
Пожелавам на Вас и Вашите семейства преди всичко здраве, много успехи и благоденствие!
Весели празници!

Георги Георгиев
Кмет на община Нови пазар

Снимки: Общински пресцентъра

ДЯЛ

Съдържанието на 24shumen.com и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на 24shumen.com, освен, ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на 24shumen.com, посочване на източника и добавяне на линк към 24shumen.com. Използването на графични и видео материали, публикувани в 24shumen.com е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона. 24shumen.com не носи отговорност за съдържанието на коментарите под публикациите. Администраторите на сайта запазват правото да ограничават или блокират публикуването им. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

предишна статияА1 и „Теленор“ вдигат месечните такси, обяснението: Има инфлация!
Следваща статияРазкриха наркооранжерия в имот на 32-годишен шуменец

ВАШИЯТ КОМЕНТАР - Полетата НЕ са задължителни!

Please enter your comment!
Please enter your name here