дом Общество Общински съвет – Велики Преслав обяви конкурс за управител на МБАЛ

Общински съвет – Велики Преслав обяви конкурс за управител на МБАЛ

0
ДЯЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

О Б Я В А

1. Открива процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ – Велики Преслав“ ЕООД гр. Велики Преслав, ЕИК: 127513804, със седалище и адрес на управление: гр. Велики Преслав, ул. „Любен Каравелов” № 51, за срок от 3 (три) години.
2. Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът да се проведе на три етапа:
I етап – проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
II етап – представяне от кандидатите на Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;
III етап – събеседване с кандидатите.
3. Определя следните изисквания към кандидатите за участие в конкурса:
– да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;
– да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;
– да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
4. Необходими документи:
4.1. Заявление до Председателя на Комисията за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на „МБАЛ – Велики Преслав” ЕООД за участие в конкурса. Заявлението заедно с необходимите документи се подава в запечатан непрозрачен плик.
4.2. Професионална автобиография.
4.3. Документ за придобита образователно-квалификационна степен (заверено копие).
4.4. Документ за придобита специалност (заверено копие).
4.5. Документ за трудов стаж (заверено копие).
4.6. Свидетелство за съдимост (оригинал).
4.7. Документ за членство в БЛС за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина.
4.8. Програма за развитието и дейността на „МБАЛ – Велики Преслав” ЕООД за тригодишен период на хартиен и на магнитен носител в отделен запечатан плик.
4.9. Други документи по желание на кандидата, удостоверяващи професионалната и образователна му квалификация.
4.10. За участие в конкурса се подават:
– Заявление (може да се получи в деловодството на Общински съвет – Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“ № 58, ет. 4, стая № 402, тел.: 0538/48242);
– два отделни непрозрачни плика, както следва:
1. Плик № 1 съдържа документите, изброени в т.4.2.-4.7. и 4.9.;
2. Плик № 2 съдържа програмата по т.4.8. на хартиен носител, ведно със запечатан плик, в който е поставена същата и на електронен носител.
Плик № 1 и Плик №2 се поставят в един общ запечатан, непрозрачен плик, надписан с името на кандидата, лечебното заведение, за което кандидатства и телефон за връзка.
Заявленията (т.4.1.) се завеждат в деловодството на Общински съвет – Велики Преслав, в специален регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко подадено заявление се издава удостоверение (по образец), в което се посочват: името на подателя, датата и часът на приемането му.
5. Определя следните теми предмет на събеседването:
5.1. Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение, представена от кандидата, включваща цялостната визия на кандидата за развитието и управлението на лечебното заведение в следващия 3 (три) годишен период; Място и роля на „МБАЛ – Велики Преслав“ ЕООД в предоставянето на здравни услуги в региона, повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, бъдещо развитие.
5.2. Анализ на финансово-икономическото състояние на лечебното заведение, ресурсна и кадрова обезпеченост, основни проблеми, цели, приоритети и перспективи за развитие на „МБАЛ – Велики Преслав“ ЕООД.
5.3. Нормативната уредба в областта на здравеопазването. Органи на управление в лечебното заведение, нормативна база за функционирането му.
5.4. Приоритети и виждания за финансовата политика на дружеството.
5.5. Проверка на комуникативни, управленски и организационни способности.
5.6. Проверка на способност за обективна преценка. Комисията има право да зададе и други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт, действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на лечебното заведение.
Критериите за оценка на разработената Програма за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период, както и тези за формиране на оценка от проведеното събеседване са съобразно изискванията на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от министъра на здравеопазването.
6. Срок и място за подаване на документите: 30 (тридесет) календарни дни след датата на публикуване на обявата в национален и/или местен всекидневник, на сайта на Община Велики Преслав, в сградата на Община Велики Преслав на определените за това места. В случай, че последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича на следващия присъствен ден.
Документите за участие в конкурса се приемат в деловодството на Общински съвет – Велики Преслав в запечатан плик, ет. 4, стая № 402, тел.: 0538/48242 всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч., в срок от 09.07.2020 г. до 07.08.2020 г. (включително).
7. Конкурсът ще се проведе на петия ден след изтичането на срока по т. 6 на 12.08.2020 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“ № 58, ет. 4, стая № 406, като може да продължи на следващия работен ден. В случай, че този ден е неприсъствен, конкурсът ще се проведе по същото време на следващия присъствен ден.
8. Етапи за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ – Велики Преслав“ ЕООД:
8.1. В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се кандидати, подали заявление за участие.
8.2. Пликът с разработката на Програма за развитието и дейността на „МБАЛ – Велики Преслав” ЕООД се отваря, ако заявлението и документите на кандидата отговарят на изискванията по т.4.2.-4.7. и 4.9.
8.3. До събеседване се допускат кандидати, получили оценка на Програмата за развитие и дейността на „МБАЛ – Велики Преслав” ЕООД за тригодишен период не по-ниска от Мн. добър (4,50). Оценката се формира въз основа на следните критерии (Приложение № 1):
– Съответствие на проекта с нормативната уредба;
– Съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;
– Анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;
– Съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;
– Логическа структура на разработката;
– Степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.
8.4. Оценката на проведеното събеседване се формира въз основа на следните критерии (Приложение № 2):
– Обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение;
– Степен на познаване на нормативната уредба;
– Способност да се планират и взимат управленски решения;
– Административни умения, професионални и делови качества;
– Комуникативни способности и организационни способности;
– Способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.
8.5. Оценката по т. 8.3. и т. 8.4. се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е Отличен (6) при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията за всеки от критериите по т. 8.3. и т. 8.4.
8.6. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от разработката на Програмата за развитие и дейността на „МБАЛ – Велики Преслав” ЕООД за тригодишен период и от проведеното събеседване не по-ниска от Мн. добър (4,50).
9. В тридневен срок от приключване на последния етап на конкурса комисията изготвя протокол, с който предлага за одобрение на общински съвет кандидата, класиран на първо място, и класирането по ред на следващите участници.
10. Информация относно структурата, бюджета, медико-статистически и икономически показатели, числеността и щатното разписание на персонала на „МБАЛ – Велики Преслав” ЕООД може да се получи от датата на публикуването на обявата до изтичане на срока по т. 6 в деловодството и счетоводството на „МБАЛ – Велики Преслав” ЕООД.

ДЯЛ

Съдържанието на 24shumen.com и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на 24shumen.com, освен, ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на 24shumen.com, посочване на източника и добавяне на линк към 24shumen.com. Използването на графични и видео материали, публикувани в 24shumen.com е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона. 24shumen.com не носи отговорност за съдържанието на коментарите под публикациите. Администраторите на сайта запазват правото да ограничават или блокират публикуването им. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

предишна статияКола блъсна пешеходец, пресичал неправилно оживен булевард в Шумен
Следваща статияРека Провадийска потече оранжева, екоинспектори взеха проби от водата
loading...

ВАШИЯТ КОМЕНТАР - Полетата НЕ са задължителни!

Please enter your comment!
Please enter your name here