дом Здраве Обявиха конкурс за управител на „Медицински център МБАЛ – Шумен“

Обявиха конкурс за управител на „Медицински център МБАЛ – Шумен“

0
ДЯЛ

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия /ЗПП/, чл. 37, ал. 2 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/ и чл. 5, ал. 1 от Вътрешни правила за провеждане на конкурс за член на орган за управление и контрол – управител на „МЦ МБАЛ – Шумен“ ЕООД, публично предприятие по Закона за публичните предприятия, дъщерно дружество на „МБАЛ – Шумен“ АД, приети с решение № 1 на Съвета на директорите на „МБАЛ – Шумен“ АД по протокол № 10/23.04.2024 г., и заповед № 148/16.05.2024 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Шумен“ АД,

„Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД – гр. Шумен, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Медицински център МБАЛ – Шумен“ ЕООД, обявява провеждането на конкурс за избор на управител на „Медицински център МБАЛ – Шумен“ ЕООД, ЕИК 127559673, при следните условия:

I. Изисквания към кандидатите:
До участие в конкурса се допуска лице, което отговаря на следните изисквания:
1. Да бъде български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, който:
1. има завършено висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина;
2. има придобита специалност в системата на здравеопазването;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставено под запрещение;
4. не e осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишено от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявено в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. не е било член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
8. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
9. не заема публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 35 и т. 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията, не е член на политически кабинет и секретар на община;
10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
13. може да отделя достатъчно време за изпълнение на възложените му задължения;
14. отговаря на други изисквания, предвидени в учредителния акт на дружеството.
Забраните по т. 10 и 11 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

II. Срок на договора за възлагане на управление и начин на определяне на месечното възнаграждение
Договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат се сключва за срок от 3 години, съгласно чл. 53, ал. 1 от ППЗПП.
Месечното възнаграждение на управителя се определя по реда на чл. 56 от ППЗПП, съответно чл. 56, ал. 13 от ППЗПП, при следните условия:
1. Показател № 5, посочен в Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП като „Изменение на добавената стойност на един зает“ се заменя с показател „Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор, за отрасъл „Здравеопазване“
2. Стойностна на една бална единица по чл. 56, ал. 5 от ППЗПП се определя в размер на 80 на сто от минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, включително в случаите по чл. 56, ал. 6 от ППЗПП.

III. Срок за подаване на документите за участие в конкурса – 17.06.2024 г. – 16,00 часа.
Документите се подават в деловодството на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
За участие в конкурса се подават документи, поставени в два отделни запечатани плика, както следва:
Плик № 1 съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидата с изискванията за участие и критериите за подбор:
1. Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение № 1
2. Автобиография /европейски формат/
3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина
4. Нотариално заверено копие от диплома за придобита специалност в системата на здравеопазването
5. Заверено копие от трудова книжка, или от друг документ, удостоверяващ професионалния опит на кандидата
6. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от ЗПП по образец – Приложение № 2
7. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 21, ал. 2 от ЗПП по образец – Приложение № 3
8. Свидетелство за съдимост, издадено за нуждите на конкурсната процедура – оригинал
9. Удостоверение за членство в БЛС.
Плик № 2 съдържа концепция за развитие на предприятието за тригодишен период на управление и личният принос на кандидата за реализирането й.

Пликове № 1 и № 2 се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, който се надписва с позицията, за която се кандидатства, наименованието на публичното предприятие, трите имена на кандидата, адрес, електронна поща и телефон за кореспонденция и връзка, и се завежда в деловодството на „МБАЛ – Шумен“ АД, като приносителят се информира за входящия номер.

V. Начин на провеждане на конкурса
1. Конкурсът се провежда на три етапа:
• Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор;
• Оценяване на изготвената и представена от кандидата концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление;
• Събеседване с кандидатите.
2. В срок до 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията, комисията извършва проверката на документи от плик № 1 за съответствие с предварително обявените изисквания и изготвя протокол и списък на допуснатите и недопуснатите кандидати.
3. Плик № 2 се отваря, ако документите от плик № 1 и кандидатът отговарят на изискванията, определени в настоящата заповед. Оценяването на концепцията, съдържаща се в него, се извършва в петдневен срок. До събеседване се допускат кандидатите, получили оценка на представената концепция не по-ниска от мн. добър 4,50.
4. Комисията съставя и подписва протокол за работата си по т. 3 и изпраща писма до допуснатите кандидати за участие в третия етап на конкурса – събеседване, като определя ден и час за провеждането му. Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати по т. 2 и по т. 3се обявява на електронната страница на „МБАЛ – Шумен“ АД.
5. Оценката на концепцията се формира въз основа на следните критерии:
– Съответствие с нормативната уредба;
– Съответствие на формулираните цели и задачи с вида на публичното предприятие и с предмета му на дейност;
– Съответствие на разработения проект с обективното състояние на публичното предприятие;
– Логическа структура на разработката;
– Визия за бъдещото развитие на дружеството и личния принос на кандидата.
6. Темите, предмет на събеседването са:
• Особености и характеристики на дейността на „МЦ МБАЛ – Шумен“ ЕООД;
• Източници на финансиране и начини за стабилизиране/подобряване на финансовото състояние на „МЦ МБАЛ – Шумен“ ЕООД;
• Органи на управление на публичното предприятие – права и задължения;
• Визия за развитие на „МЦ МБАЛ – Шумен“ ЕООД за тригодишен период;
• Други въпроси, относими към дейността на „МЦ МБАЛ – Шумен“ ЕООД, по преценка на комисията
7. Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните критерии:
• Степен на познаване на нормативната уредба;
• Способност да се планират и вземат управленски решения;
• Административни умения, професионални и делови качества;
• Комуникативни и организационни способности;
• Способност за обективна преценка и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.
8. Крайната оценка на комисията се формира, съгласно методиката, описана в т. 10 на утвърдените Вътрешни правила за провеждане на конкурс за член на орган за управление и контрол – управител на „МЦ МБАЛ – Шумен“ ЕООД, публично предприятие по Закона за публичните предприятия, дъщерно дружество на „МБАЛ – Шумен“ АД.
9. В двудневен срок след провеждане на събеседването, комисията извършва крайно класиране на допуснатите кандидати. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от концепцията и от проведеното събеседване, не по-ниска от мн. добър 4,50, като при класирането същите се подреждат по низходящ ред и на първо място се класира кандидатът, получил най-висока обща оценка. За резултатите от събеседването и крайното класиране на кандидатите се изготвя окончателен протокол на комисията, към който се прилагат и изготвените протоколи от предходните етапи на процедурата. Окончателният протокол се представя на Съвета на директорите на „МБАЛ – Шумен“ АД за утвърждаване и вземане на решение за избор на управител.
10. След приключване на работата на комисията по всеки етап от процедурата, същата изготвя протокол в двудневен срок.
11. В двудневен срок от утвърждаване на предложеното класиране по реда на т. 9 комисията обявява класирането на интернет страницата на „МБАЛ – Шумен“ АД, като обявлението за резултата се подписва от председателя на комисията.
12. В случай, че избраният кандидат не отстрани налично несъответствие с изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 9-12 и на ал. 3 от Закона за публичните предприятия преди назначаването му, на неговото място може да се избере вторият класиран или да се обяви нов конкурс.
13. В случаите, когато всички кандидати са получили крайна оценка, по-ниска от 4,50, Съветът на директорите на „МБАЛ – Шумен“ АД прекратява процедурата и обявява нов конкурс.
14. В случаите, когато няма подадени документи, комисията предлага на изпълнителния директор на „МБАЛ – Шумен“ АД да се удължи срокът за подаването им с до 15 дни. Заповедта за удължаване на срока се оповестява на интернет страницата на “МБАЛ – Шумен“ АД.
15. В случаите, когато и след удължаване на срока по т. 14 няма подадени документи, изпълнителният директор на „МБАЛ – Шумен“ АД прекратява конкурса със заповед.

VI. Информация за финансовите отчети на дружеството, анализи и доклади за дейността може да бъде намерена в Търговския регистър и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията и на електронно-информационна система за публичните предприятия – АППК | Публична информация (government.bg) поддържана от АППК.

Достъп до обявата и образците на документи – на интернет страницата на „МБАЛ – Шумен“ АД – www.mbal-shumen.com.

Телефон за връзка и информация – 054 800 733 – административен секретар/координатор АСБ Петя Петрова.

ДЯЛ

Съдържанието на 24shumen.com и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на 24shumen.com, освен, ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на 24shumen.com, посочване на източника и добавяне на линк към 24shumen.com. Използването на графични и видео материали, публикувани в 24shumen.com е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона. 24shumen.com не носи отговорност за съдържанието на коментарите под публикациите. Администраторите на сайта запазват правото да ограничават или блокират публикуването им. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

предишна статияПродължава обработката на кестените срещу вредители
Следваща статияПредимно слънчево, живакът тръгва нагоре

ВАШИЯТ КОМЕНТАР - Полетата НЕ са задължителни!

Please enter your comment!
Please enter your name here